جای پارک عمومی
فضای نشستن
Take Away
تبریز، ولیعصر، سنگ‌فرش کریمخان
04136664144