فضای نشستن
پارکینگ اختصاصی
Take Away
گلسار، بلوار دیلمان، مرکز خرید دیلمان، طبقه دوم
03133769161