شعبه کلارآباد

درباره شعبه

جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز

اطلاعات شعبه

مازندران، کلارآباد به سمت متل قو، بعد از میدان خوشامیان، سمت ساحل