جای پارک عمومی
فضای نشستن
غذای گرم
سالن سیگار
پارکینگ اختصاصی
Take Away
حیاط و فضای باز
کمربندی اسالم، کیلومتر2 گیسوم
09122975768