دربندسر(کافه رستوران)

پست اسكي دربندسر، فودكورت قله