گیشا

ابتدای گیشا، نرسیده به کوچه چهارم، جنب بانک ثامن