مرکز خرید کوروش

بزرگراه ستاری، مرکز خرید کوروش، طبقه سوم