هروی

میدان هروی.بعد از پاساژ گلستان.نبش بلوار گلها