مرکزی

تهران، ابتدای بلوار اندرزگو نبش کوچه شهید محمدی